Baza
Digital Database of Ichemic Stroke

Baza obrazów tomografii komputerowej wczesnych udarów niedokrwiennych mózgu

O bazie DDIS

Baza DDIS (Digital Database of Ischemic Stroke) jest to baza zawierająca 279 badań tomografii komputerowej głowy z kilku ośrodków medycznych w Warszawie (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Szpital Wolski).

Baza DDIS zawiera przypadki z podejrzeniem udaru ze zweryfikowanymi informacjami o udarze. Rozmiar tej bazy danych sprawia, iż baza jest użytecznym narzędziem w rozwoju i testowaniu systemów komputerowego wspomagania decyzji w diagnostyce m.in. udaru niedokrwiennego. Zgromadzone dane są w formacie DICOM, obejmują badania wczesne (do 6h od pojawienia się pierwszych objawów), a także badania kontrolne tzw. „badania późne” (powyżej 6h od pojawienia się pierwszych objawów). W przypadku części badań dołączony jest opis neurologiczny w postaci stablicowanej, gdzie poszczególne czynniki ryzyka i objawy są przedstawione w skali NIHSS. Dane obejmują historię przypadków u 136 kobiet (48,7% wszystkich przypadków) ze średnią wieku 67 lat i u 143 mężczyzn (51,3% wszystkich przypadków) ze średnią wieku 63 lata.

Dostęp do bazy DDIS możliwy jest po uzyskaniu hasła porzez link.

RODZAJ BADANIA LICZBA BADAŃ  
Badania z udarem niedokrwiennym w fazie wczesnej (W) (dane obrazowe wczesne i późne-kontrolne, ocena neurologiczna, czas pierwszego CT < 6h od pierwszych objawów) 111 245
Badania z udarem niedokrwiennym w fazie późnej (P) (dane obrazowe wczesne i późne-kontrolne, ocena neurologiczna, czas pierwszego CT > 6h od pierwszych objawów) 40
Badania bez obrazów kontrolnych (B) 22
Badania z normą, objawy przypominające objawy udarowe (NU) 54
Badanie z normą czystą (N) 18
Badania z udarem niedokrwiennym w fazie wczesnej z brakiem niektórych danych (Wbd) 8 34
Badania z udarem niedokrwiennym w fazie późnej z brakiem niektórych danych (Pbd) 1
Badania z normą, objawy przypominające objawy udarowe z brakiem niektórych danych (NUbd) 11
Badanie z normą czystą z brakiem niektórych danych (Nbd) 14
  279